Terviseuuringud:

Test: Result:
Hyp Displasia:
Elbow Dysplasia:
Patellar Luxation:
Cardiac: Ei
Ears Check: Ei
Eyes Check: Jah PRA & cataract-free
DNA Test: Ei