Terviseuuringud:

Test: Result:
Hyp Displasia:
Elbow Dysplasia:
Patellar Luxation:
Cardiac: Ei
Ears Check: Ei
Eyes Check: Ei
DNA Test: Ei